Hírek

Így csökkentheti társasági adóját


A támogatás nemcsak pénz formájában adható, hanem a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, illetve a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke is támogatásnak minősül. A támogatás fejében azonban ellenszolgáltatás (reklám, ingyenjegy) kikötése tilos, az a szerződést semmissé teszi.

A támogatás összegét átutalni  legkorábban csak a támogatási igazolás aláírásának napján lehet, mégpedig az azon feltüntetett jogcímre rendelkezésre álló önálló pénzforgalmi számlára vagy utófinanszírozás esetén az NSI-nél megnyitott, elkülönített pénzforgalmi számlára való teljesítéssel. Készpénzfizetés, vagy nem megfelelő bankszámlára való utalás esetén nem érvényesíthető az adókedvezmény. A 2012-2013-as támogatási időszaktól a támogatás teljes összegének 1%-át az NSI által közzétett előirányzat felhasználási keret számlára kell befizetni.

A támogatási igazolás kiállítása iránti kérelemmel egyidejűleg a támogató köztartozás-mentességét is igazolni kell , valamint külön igazolást nem igényel, de köztartozásmentesnek kell lennie a támogatónak az igazolás keltének időpontjában is.

A támogatás pénzügyi rendezéséről – több részletben történő utalás esetén pénzmozgásonként – a támogatónak 8 napon belül tájékoztatnia kell az adóhatóságot, melynek megtörténte az adókedvezmény igénybevételének feltétele. Erre vonatkozóan a nav.gov.hu honlapon formanyomtatvány található, de ennek használata nem kötelező.

A nyújtott támogatás rendkívüli ráfordításként való elszámolása mellett nincs szükség a Tao tv. 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozat beszerzésére, ha a támogatásra előírt feltételek megléte igazolt. Társasági adókedvezmény is érvényesíthető, mégpedig az adó 70%-ának mértékéig a kifizetés évében illetve az azt követő 3 évben.

A jövedelem (-nyereség) minimum alapján társasági adó kötelezettséget teljesítő adózók is alkalmazhatják ezt az adókedvezményt.

A kedvezmény igénybevétele az adózó döntésétől függ, ez a döntés azonban utóbb,  még önellenőrzés keretében sem korrigálható.

A társasági adókedvezményt kizárólag az 5 szakszövetség támogatása esetén lehet igénybe venni, a szakszövetségek területi szövetségeinek támogatása esetén nem. A szakosztály és a  sportegyesület más szervezeti egysége részére közvetlenül nyújtott támogatás nem képezi az adókedvezmény alapját.

A támogatások  nyújtásával pedig – túl azon, hogy tárasági adókötelezettségüket kedvezően befolyásolhatják- a társaságok segíthetik az igazolt versenyzők számának növelését, az idegenforgalom fellendülését, a munkahelyteremtést, az egészségesebb életmódra nevelést, és még sok más, a sporthoz kötődő, a társadalom számára is fontos következmény megvalósulását.

KH